Obchodné podmienky

AMERIGO, s. r. o.

se sídlem Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9
IČO: 26777738, DIČ:CZ26777738
zaps. v OR MS Praha, oddíl C, vložka 93088
tel.: +420 736 625 287

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na ponuku a predaj všetkých hnuteľných vecí (ďalej len "tovar") v internetovom obchode spoločnosti AMERIGO, s.r.o., ako aj na právne vzťahy, ktoré s ponukou a predajom tovaru súvisí. Kde sa v týchto obchodných podmienkach hovorí o predávajúcim, je ním spoločnosť AMERIGO, s.r.o. so sídlom Praha 9 , Sezemická 2757/2, PSČ 193 00, IČO: 267 77 738, DIČ: CZ26777738, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. C 93088. Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje v internetovom obchode spoločnosti AMERIGO, s.r.o. tovar s výnimkou osôb, ktoré sú podnikateľmi, a pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa tovaru alebo poskytnutie služby týka ich podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebným tovarom sa podľa ust. Čl. 1 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/44 / ES znamená akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou tovaru, ktorý sa predáva na základe exekúcie alebo iným súdnych opatrení, vody a plynu, keď sa nepredávajú v obmedzenom objeme alebo v určitom množstvo, a elektrickej energie.

OBJEDNANIE TOVARU

Za záväznú on-line objednávku tovaru sa považuje odoslanie vyplneného on-line formulára na internetových stránkach internetového obchodu www.rituals.cz v nákupnom košíku; objednávka je v takom prípade odoslaná kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU".
V objednávke musia byť uvedené aspoň tieto údaje: meno a priezvisko kupujúceho, bydlisko kupujúceho, telefónne spojenie na kupujúceho a e-mailová adresa kupujúceho. Podrobný postup vytvárania objednávky je nastavený na internetových stránkach internetového obchodu www.rituals.cz
S cieľom uľahčiť ďalších objednávok je kupujúci oprávnený zaregistrovať sa do databázy zákazníkov predávajúceho. Po vykonaní tejto registrácie bude kupujúcemu zriadený zákaznícky účet, do ktorého sa kupujúci bude môcť kedykoľvek prihlásiť na internetových stránkach internetového obchodu www.rituals.cz pomocou používateľského mena a hesla.
Objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s ním súhlasí.
Odoslaním objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov kupujúceho a jeho nákupoch.
Po odoslaní objednávky a jej následnom spracovaní zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom potvrdenie o jej prijatí s rekapituláciou objednávky. V prípade, že predávajúci nezašle kupujúcemu mail s informáciou, že niektorá z položiek z rekapitulácia objednávky nie je dostupná v lehote 2 pracovných dní od jej odoslania, platí, že návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy prijal. Ak sa kupujúci rozhodne akceptovať úpravu rozsahu objednávky uvedenú v maile predávajúceho, potvrdí túto skutočnosť mailom predávajúcemu.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká v okamihu, keď kupujúci dostane potvrdenie predávajúceho o prijatí objednávky v plnom rozsahu alebo kupujúci potvrdí predávajúcemu upravenú objednávku v súlade s ustanovením predchádzajúceho odseku.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

V prípade, že dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar na kupujúcim uvedenú adresu najneskôr do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Spolu s tovarom je predávajúci povinný dodať kupujúcemu aj doklad o predaji (daňový doklad alebo predajku a dodací list).
Všetky osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky alebo budú predávajúcemu dané počas registrácie, sú predávajúcim považované za dôverné. Tieto údaje sú podľa zákona chránené proti zneužitiu a zásadne nebudú oznamované tretím osobám, okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, prepravcovia a pod.), A to len v nevyhnutnom rozsahu.
Predávajúci je povinný vymazať registrovaného kupujúceho z databázy zákazníkov, ak o to kupujúci písomne ​​požiada.
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný.
Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť jeho cenu. S cenou tovaru je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej odoslaním.
Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po jej odoslaní, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu
e-shop@rituals-cosmetics.sk, v ktorej musí byť uvedené číslo objednávky, ktoré sa storno týka; v predmete tejto e-mailovej správy musí byť uvedené slovo "STORNO". Pokiaľ kupujúci objednávku v lehote 2 hodín riadne stornoval, avšak už zaplatil cenu objednaného tovaru, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená tak, že do 3 pracovných dní bude odoslaná buď poštovou poukážkou, alebo bezhotovostným prevodom (podľa priania kupujúceho). Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr ako v uvedenej lehote 2 hodín, bude predávajúci akceptovať také storno, len ak sa na tom s kupujúcim výslovne dohodne.
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom (vrátane všetkých poskytnutých dokladov vrátane dokladu o kúpe) poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum doručenia tovaru predávajúcemu). V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je spotrebiteľ povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal; predávajúci v takom prípade vráti spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od spotrebiteľa na základe kúpnej zmluvy prijal, a to buď rovnakým spôsobom, ktorým spotrebiteľ uhradil kúpnu cenu, alebo iným spôsobom, s ktorým spotrebiteľ bude súhlasiť, za podmienky, že tým spotrebiteľ neznáša ďalšie náklady. Ak spotrebiteľ pri objednaní tovaru zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci uhradí spotrebiteľovi tiež náklady spojené s vrátením tovaru s výnimkou prípadov, keď tovar nemôže byť predávajúcemu vrátený pre svoju povahu poštou. Vrátená čiastka sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny a nákladov, ktoré predajca vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru zákazníkovi (napr. Prepravné a pod.).

 

Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;
o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom;
o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov je nie je možné vrátiť.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

PLATOBNÉ PODMIENKY

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru niektorým z nižšie uvedených spôsobov:
dobierkou (platba v hotovosti alebo kartou) - pri prevzatí tovaru, pokiaľ si tovar necháte doručiť prepravnou službou (Geis)
bankovým prevodom - po pripísaní čiastky na bankový účet spoločnosti AMERIGO, s.r.o. odošle predávajúci objednaný tovar kupujúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň prepravnou službou (Geis)
Suma poštovného a balného, ​​ktoré je kupujúci povinný predávajúcemu zaplatiť spolu s kúpnou cenou objednaného tovaru, je kupujúcemu oznámená vždy pred odoslaním objednávky.
Pri nákupe nad 60 EUR je balné a poštovné po SR ZADARMO.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci (ďalej len "tovar") zakúpené v predajniach alebo v internetovom obchode spoločnosti AMERIGO, s.r.o. Kde sa v tomto reklamačnom poriadku hovorí o predávajúcim, je ním spoločnosť AMERIGO, s.r.o. so sídlom Praha 9 Sezemická 2757/2, PSČ 193 00, IČO: 267 77 738, DIČ: CZ26777738, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. C 93088.
Kupujúcim sa na účely tohto reklamačnom poriadku rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje v internetovom obchode spoločnosti AMERIGO, s.r.o. tovar s výnimkou osôb, ktoré sú podnikateľmi, a pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa tovaru alebo poskytnutie služby týka ich podnikateľskej činnosti.
Spotrebiteľom sa na účely tohto reklamačnom poriadku rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebným tovarom sa podľa ust. Čl. 1 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/44 / ES znamená akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou tovaru, ktorý sa predáva na základe exekúcie alebo iným súdnych opatrení, vody a plynu, keď sa nepredávajú v obmedzenom objeme alebo v určitom množstvo, a elektrickej energie.
Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri uplatnení práv z chybného plnenia a práv zo záruky za akosť.

Práva kupujúceho z chybného plnenia v prípade predaja tovaru
2.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to:
- že tovar pri prevzatí má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy vykonávané predávajúcim alebo výrobcom,
- že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
- že tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
- že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
- že tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2.2. Ak sa prejavia vada tovaru podľa ods. 2.1. v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

2.3. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vlastnosti uvedené v ods. 2.1., Alebo ak sa vyskytne u spotrebného tovaru vada v dobe 24 mesiacov od jeho prevzatia kupujúcim, má kupujúci právo požadovať dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru bez vád, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

2.4. Ak v prípadoch podľa ods. 2.3. kupujúci od zmluvy neodstúpi, ani neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

2.5. Ak je na tovar, na jeho obale, návode pripojenom k ​​tovaru alebo v reklame v súlade s právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, jedná sa o dobu, na ktorú predávajúci poskytuje záruku za akosť, a ustanovenia tohto článku sa na takýto tovar uplatňujú len v rozsahu zodpovednosti predávajúceho za akosť tovaru pri prevzatí kupujúcim podľa ods. 2.1 .; v prípade iných vád, než na ktoré sa vzťahuje zodpovednosť predávajúceho za akosť tovaru pri prevzatí kupujúcim podľa ods. 2.1., má kupujúci právo zo záruky za akosť podľa čl. 3.

2.6. Právo z chybného plnenia podľa ods. 2.3. kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu tovar sám spôsobil.

2.7. V prípade predaja spotrebného tovaru nemá kupujúci práva z chybného plnenia podľa ods. 2.3. ďalej
a) pri tovare predávaného za nižšiu cenu, pokiaľ ide o vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
b) na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
c) u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo
d) ak to vyplýva z povahy tovaru.

2.8. Ak má tovar vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar použitý, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

2.9. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť. Skrytú vadu je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po prevzatí tovaru.

2.10. Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Predávajúci v tomto potvrdení uvedie svoje meno, sídlo, identifikačné číslo (IČO), ako aj ďalšie náležitosti stanovené § 2166 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

3. Práva kupujúceho zo záruky za akosť v prípade predaja tovaru
3.1. Ak predávajúci vyhlási alebo s kupujúcim dohodne, že na tovar poskytuje záruku, zaväzuje sa tým, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Rovnaké účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť tovaru.

3.2. Vyhlásenie o poskytnutí záruky môže byť urobené napr. V záručnom liste, v návode k tovaru alebo v doklade o zakúpení tovaru.

3.3. Za chybu tovaru krytou zárukou sa považuje stav, keď tovar prestane byť spôsobilé na použitie na obvyklý účel alebo kedy stratí obvyklé vlastnosti.

3.4. Určujú Ak zmluva a vyhlásenie o záruke rôzne záručnej doby, platí doba z nich najdlhší. Dojednania Ak však predávajúci s kupujúcim inú záručnú dobu, než aká je vyznačená na obale ako doba použiteľnosti, má prednosť toto dojednanie.

3.5. Záručná doba beží od prevzatia tovaru kupujúcim.

3.6. Ak sa vyskytne u tovaru počas záručnej doby vada krytá zárukou, má kupujúci právo požadovať opravu tovaru, doplnenie toho, čo chýba alebo primeranú zľavu; ak nie je to vzhľadom k povahe vady neprimerané, má kupujúci právo požadovať dodanie nového tovaru bez vád, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu tovar riadne užívať, má kupujúci právo požadovať dodanie nového tovaru bez vád alebo môže odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

3.7. Kupujúci nemá právo zo záruky podľa ods. 3.6., Spôsobila Ak vadu po prevzatí tovaru kupujúcim vonkajšiu udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci.

3.8. Kupujúci nemá právo zo záruky podľa ods. 3.6. ďalej
a) ak kupujúci vadu tovaru sám spôsobil,
b) pri tovare predávaného za nižšiu cenu, pokiaľ ide o vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
c) na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
d) u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo
e) ak to vyplýva z povahy tovaru.

3.9. Vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, musí kupujúci vytknúť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prehliadnuť a vadu zistiť, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

3.10. Plnenie, ktoré možno dosiahnuť uplatnením práva z chybného plnenia podľa čl. 2, sa kupujúci nemôže domáhať na základe práva záruky za akosť.

Uplatnenie práv z chybného plnenia a práv zo záruky za akosť
4.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady podľa čl. 2 alebo práva záruky za akosť podľa čl. 3 (ďalej len "reklamácia"), iba ak predávajúcemu preukáže, že tovar bol zakúpený u predávajúceho, a to vrátane dátumu a približného času kúpa (napr. predložením originálneho dokladu o zaplatení tovaru, potvrdenie podľa ods. 2.10., záručného listu, ak je potvrdený predávajúcim, či iným hodnoverným spôsobom). Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť svoje meno a kontaktné údaje.

4.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v mieste nákupu tovaru, a ak sa jednalo o nákup cez internet tak v sídle spoločnosti na adrese Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9. Ak je však v potvrdení podľa ods. 2.10. alebo vo vyhlásení či dojednanie o poskytnutí záruky podľa ods. 3.1 uvedená iná osoba určená na vykonanie opravy, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy.

4.3. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný uviesť, aké právo z chybného plnenia či právo zo záruky za akosť uplatňuje, teda aký požaduje spôsob vybavenia reklamácie.

4.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ho dostal. to neplatí
a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru,
b) použil Ak kupujúci tovar ešte pred objavením vady,
c) nespôsobil Ak kupujúci nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
d) predal Ak kupujúci tovar ešte pred objavením vady, spotreboval ak je, alebo pozmenil ak tovar pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia tovaru prospech.

4.5. Pri dodaní nového tovaru vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady tovar pôvodne dodané.

4.6. V prípade uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný potvrdiť kupujúcemu v písomnej forme, kedy reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

4.7. Ak uplatnil kupujúci reklamáciu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú kupujúci nemôže chybný tovar užívať. Kupujúci má v takomto prípade právo na náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení reklamácie za podmienok ustanovených § 1924 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

5. Lehoty pre vybavenie reklamácie
5.1. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, je predávajúci povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť v takomto prípade vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

5.2. V ostatných prípadoch je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu vrátane odstránenia chyby v lehote dohodnutej s kupujúcim, inak v lehote primeranej podľa druhu tovaru či služby a povahy vady.

5.3. Predávajúci je povinný v lehote na vybavenie reklamácie informovať kupujúceho o skutočnosti, že jeho reklamácia bola po odbornom posúdení tvrdené vady vybavená, iba ak ide o reklamáciu kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. V ostatných prípadoch je plne na kupujúcom, aby sa u predávajúceho po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie sám informoval, či a ako bola jeho reklamácia vybavená.

6. Vyzdvihnutie tovar po vykonaní opravy alebo po dodaní nového tovaru bez vád
6.1. Ak bola reklamácia vybavená opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru bez vád a kupujúci si nevyzdvihne opravené alebo novo dodaný tovar bez zbytočného odkladu po tom, čo reklamácia mala byť vybavená, alebo bez zbytočného odkladu po upovedomenie o vybavení reklamácie, môže ich predávajúci na účet objednávateľa vhodným spôsobom predať. Ak tomu nebránia povaha tovaru, predávajúci upovedomí kupujúceho o zamýšľanom predaji takéhoto tovaru a stanoví mu náhradnú lehotu na jeho prevzatí, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace.

6.2. Nehlási Ak sa neznámy alebo neľahko dosiahnuteľný kupujúci o opravené alebo novo dodaný tovar po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, prípadne, ak tomu bránia povaha tovaru, nehlási ak sa kupujúci o opravené alebo novo dodaný tovar po dobu primeranú jeho povahe, môže predávajúci tovaru na jeho účet predať aj bez upovedomenia podľa ods. 6.1.